top of page

Privacybeleid & cookies (versie 27-06-2018)

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die het Muzecollectief verwerkt van haar leden, cursisten, samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden.

Het Muzecollectief hecht veel waarde aan de bescherming van deze persoonsgegevens. In deze Privacyverklaringen geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Het Muzecollectief houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is het bestuur van het Muzecollectief, bereikbaar via de secretaris: secretaris@muzecollectief.nl
   

 2. Welke gegevens verwerkt het Muzecollectief
  2.1 Van de leden:    
        Voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, kvk- nummer
  2.2 Van cursisten:
        Voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd
  2.3 Van samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden:
        Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, kvk-nummer
   

 3. Voor welk doel verwerkt het Muzecollectief de gegevens
  3.1 Leden
      * Om de leden te informeren en uit te nodigen voor activiteiten en diensten van het Muzecollectief.
      * Voor het factureren van de leden wat betreft de contributie voor het Muzecollectief.
      * Om de leden te informeren over regelingen en het maken van afspraken betreffende het Muzecollectief.
      * Voor het doorsturen naar de leden van informatie over activiteiten van derden,zoals voorstellingen, concoursen, culturele evenementen
        en trainingen.
  3.2 Om cursisten te informeren bij deelname aan projecten van het Muzecollectief
  3.3 Om samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden te informeren over activiteiten van het Muzecollectief.
   

 4. Verstrekken, uitwisselen en bewaren van gegevens
  Het Muzecollectief heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van de leden, cursisten, samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen genomen:
  4.1 Leden
      * De gegevens van leden worden niet gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van het betreffende lid.
      * Leden geven toestemming voor inzage van hun persoonsgegevens door de andere leden van het Muzecollectief
      * Persoonsgegevens van de leden van het Muzecollectief zijn ter inzage van de leden opgeslagen in een bestand op een beveiligd deel van de
        website van het Muzecollectief
      * Muzecollectief en leden hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen.
      * Leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en gaan daar zorgvuldig mee om.
      * Leden gaan een wederzijdse verwerkers overeenkomst aan met het Muzecollectief.
      * Leden beperken het uitwisselen van gegevens van het eigen cursistenbestand tot het strikt noodzakelijke en bewaren verkregen gegevens niet
        langer dan strikt noodzakelijk.
      * Het Muzecollectief heeft een fiscale bewaarplicht van zeven boekjaren. Persoonsgegevens van de leden worden tot uiterlijk die termijn 
        bewaard.
  4.2 Cursisten
      * Persoonsgegevens verkregen van de cursist zelf, bijvoorbeeld bij opgave voor een project, worden enkel gedeeld met bevoegden met
        uitdrukkelijke toestemming van de cursist, waarbij door het Muzecollectief met de betreffende coördinator een verwerkers-overeenkomst
        wordt afgesloten.
      * Persoonsgegevens van cursisten worden door het Muzecollectief bewaard in een beveiligd elektronisch document.
      * Persoonsgegevens van de cursisten worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk; in de meeste gevallen voor de duur van een project.
  4.3 Samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden
      * Persoonsgegevens van samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden worden enkel gebruikt en bewaard met uitdrukkelijke
        toestemming.
      * Persoonsgegevens van samenwerkingspartners en overige geïnteresseerden worden niet gedeeld met derden.
      * De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.
   

 5. Inzagerecht, verwijdering en klachten
  Alle leden, cursisten, samenwerkingspartners of overige geïnteresseerden hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van hun persoonsgegevens die het Muzecollectief heeft ontvangen. Er kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens door het Muzecollectief of een verwerker.
  * Via de secretaris van het Muzecollectief kan een verzoek ingediend worden om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het bestuur van het Muzecollectief zal het verzoek zo snel mogelijk in behandeling nemen en u uiterlijk binnen een maand hierover informeren.
  * Indien u bezwaar wilt maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3, kan eveneens contact opgenomen worden met de secretaris van het Muzecollectief.
  * Indien er klachten zijn over het verwerken van uw persoonsgegevens of de wijze waarop een verzoek behandeld wordt, kan ook contact opgenomen worden met de secretaris van het Muzecollectief.
  * Het Muzecollectief doet er alles aan zorgvuldig om te gaan met verzoeken en klachten. Mocht dit niet tot een uitkomst leiden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
   

 6. Beeldmateriaal
  Het Muzecollectief zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgaan met het publiceren van foto- en/of filmmateriaal waarop leden en/of cursisten duidelijk herkenbaar in beeld worden gebracht. Voor publicatie zal eerst uitdrukkelijk toestemming worden gevraagd of het beeldmateriaal gebruikt mag worden. U kunt de toestemming op elk moment intrekken of alsnog geven. (Wijziging van toestemming is niet van toepassing op inmiddels gepubliceerd beeldmateriaal). Wij plaatsen geen foto’s waardoor leden of cursisten schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van cursisten.
   

 7. Website
  7.1 Verwerken persoonlijke gegevens
  U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien u gebruik wilt maken van diensten die op deze website aangeboden worden (zoals het contactformulier en de inschrijfformulieren voor de einduitvoering of andere projecten), is het nodig dat we de door u verstrekte gegevens verwerken, zoals uw naam, e-mailadres en/of eventueel andere noodzakelijke gegevens. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van je verzoek en bewaard zo lang als nodig is om aan de afhandeling of beantwoording van uw verzoek te voldoen.
  7.2 Bescherming van gegevens
  Het Muzecollectief doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.
  7.3 IP adressen
  Muzecollectief.nl verzamelt geen zogeheten IP-adressen.
  7.4 Cookies
  Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Een cookie ondersteunt bijvoorbeeld het onthouden van uw gegevens.
  Wij maken alleen gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor een goed verloop van uw bezoek aan onze website. Voor de technische werking van applicaties op de website, bijvoorbeeld webformulieren en navigatiemenu.
  7.5 Tracking cookies / third party cookies
  Muzecollectief.nl maakt op dit moment GEEN gebruik van tracking cookies of third party cookies. Mocht dit in de toekomst wijzigen, dan nemen wij dit direct op in ons privacybeleid. U kunt zelf veel instellen in uw webbrowser voor het al dan niet toestaan van cookies en het verwijderen van cookies. Klik hier voor hulp bij het instellen van de privacy van uw browser.
  7.6 Links
  Muzecollectief.nl bevat links naar andere websites en/of bronnen. Zoals de websites van haar leden. Het Muzecollectief is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. We raden u ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.
  7.7 Aanpassen privacy &cookies
  We behouden ons het recht voor om dit privacy- & cookiebeleid aan te passen. Dit beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy- & cookiebeleid.
   

 8. Wijzigingen
  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wijzigingen zijn te vinden op de website van het Muzecollectief. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

  Muzecollectief
  KVK 57649251

bottom of page